หน่วยงานภายใน


คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักบริหารคณะรัฐศาสตร์ ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และศูนย์วิทยบริการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดดังนี้

<30305FE1BCB9C0D9C1D4E2A4C3A7CAC3E9D2A7CDD1B5C3D2A1D3C5D1A720323


1. ฝ่ายวิชาการ

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชา/หลักสูตรต่างๆ การพัฒนาและส่งเสริมเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีนิสิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและสูงกว่าการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย การบริหารวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและการบริหารเชิงสังคมและชุมชน และการทำนุบำรุงประเพณีและศิลปวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1.1 กลุ่มงานบริการการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชา/หลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต และหลักสูตร ภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7254-5
E-mail :
Web Site :
Facebook : 

1.2 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่ง เสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของ คณาจารย์ และนิสิต การบริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รวมตลอดจนงานเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีกับต่างประเทศ

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7263-4
E-mail :
Web Site :
Facebook :

1.3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีนิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ รวมตลอดจนงานนิสิตเก่าสัมพันธ์

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7248
E-mail :
Web Site :
Facebook : 

1.4 กลุ่มงานบริการชุมชนและสังคม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีนอกเหนือจากหลักสูตร

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7268-9, 02-218-7248
E-mail :
Web Site :
Facebook :


2. ฝ่ายบริหาร

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวของโดยตรงกับงานด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่

2.1 กลุ่มงานอาคารสถานที่

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องงานธุรการทั่วไป งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ์

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7256
E-mail :
Web Site :
Facebook :

2.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องแผนงานโครงการ และงบประมาณ และงานประกันคุณภาพ

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7245
E-mail :
Web Site :
Facebook :

2.3 กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องงานบริการการเงิน บัญชีและพัสดุ

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7242-3, 02-218-7247
โทรสาร 02-218-7246
E-mail : fappolscichula@gmail.com
Web Page : umbrellatreerecords.com/financial
Facebook :

2.4 กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคล และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7257
E-mail : hrpolscichula@gmail.com
Web Page :
Facebook :


3. ศูนย์วิทยบริการ

3.1 ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ (ห้องสมุด)

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีที่มีบทบาทในการอำนวยให้การเรียนการสอน และการวิจัยของคณะฯ พัฒนารุดหน้ามาโดยตลอด และเป็นแหล่งจัดเก็บ และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์ด้านนี้ ที่สำคัญมีนิสิตและอาจารย์ต่างคณะและนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ห้องสมุดแห่งนี้ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2491 อยู่ที่อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ ในระยะเริ่มก่อตั้งใน ปี พ.ศ 2494 ศาสตราจารย์ รูฟุส แดเนียล สมิธ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับทุนฟุลไบรท์ ให้มาสอนวิชาการปกครองเปรียบเทียบ ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ช่วยเหลือกิจการห้องสมุด โดยเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีขอรับบริจาคหนังสือและวารสารทางด้านสังคมศาสตร์จากองค์การมูลนิธิและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นการวางรากฐานกิจการห้องสมุด คณะรัฐศาสตร์ ทำให้เป็น ห้องสมุดแห่งแรกในเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีที่เป็นแหล่งค้นคว้าสำคัญทางด้านสังคมศาสตร์ ต่อมาห้องสมุดได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเกษมอุทยานิน และในปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้นล่าง และวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ห้องสมุดบางส่วนได้ย้ายไปที่ชั้น 3 และ 4 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดรูฟุส ดี. สมิธ และ ชำนาญ ยุวบูรณ์” ตามชื่อผู้มีอุปการคุณแก่ห้องสมุด

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7270, 02-218-7290
E-mail :
Web Site :
Facebook :

3.2 ศูนย์เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ศูนย์เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านบริหาร ด้านวิชาการและวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาสนับสนุนและประยุกต์ใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่คณะฯ ได้วางไว้ ศูนย์เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้แบ่งภารกิจออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ด้านการให้บริการระบบเครือข่ายเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีและสื่อสาร (3) ด้านการให้บริการเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีและอุปกรณ์ต่อพ่วง (4) ด้านการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา และ (5) ด้านการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7274
โทรสาร 02-218-7273
Web Site : umbrellatreerecords.com/com
E-mail: comcenter.polscicu@gmail.com
Facebook: