บริการวิชาการและสังคม

กลุ่มงานบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงานย่อยภายในฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนงานส่งเสริมบริการวิชาการและงานวิชาการอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวกลุ่มงานบริการวิชาการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและดำเนินการการให้บริการวิชาการ เช่น การจัดทำโครงการบริการวิชาการด้านการวิจัย ด้านการจัดประชุม สัมมนา อบรม ทั้งโครงการที่ดำเนินการจัดโดยงานด้านบริการวิชาการ และโครงการที่ดำเนินการภายใต้ศูนย์ สถาบันและหรือภาควิชา โดยคำนึงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่างๆ ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการด้านวิจัยจากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก (หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ), โครงการประชุม สัมมนา อบรมแบบเก็บค่าลงทะเบียน, โครงการประชุม สัมมนา อบรมแบบว่าจ้าง, โครงการประชุม สัมมนา อบรมแบบให้เปล่า (บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม)
  2. งานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นกรรมการการให้ความรู้ทางวิชาการ การเชิญสอน บรรยายการเข้ามามีส่วนร่วมของนิสิตปริญญาตรีในด้านเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สามารถทำได้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ คณะรัฐศาสตร์ยังให้บริการด้านสารสนเทศ ศูนย์เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี ห้องสมุด และการเผยแพร่ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ผ่านวารสารวิชาการ


 

กลุ่มงานบริการชุมชนและสังคม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของคณะรัฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะรัฐศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ด้านกิจการนิสิตและด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อวางนโยบายและแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีนิสิตให้สอดคล้องกัเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีโยบายของ คณะรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ให้รวมถึงพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและ บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีทางวิชาการกับเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีอื่นๆ เช่น เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีการบริการชุมชนและสังคม ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีโครงการต่างๆ ของนิสิต


906096_888958837856858_5763498168201141775_o