ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ, ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา, รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย, อาจารย์วศิน โกมุท, อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, อาจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล, อาจารย์ ดร.ฐิติยา เพชรมุนี, นางสาวอรอนงค์ เติมทวีวุฒิ, นายจักรพงษ์ หนูดำ, นางสาวเปรมสุดา จิ๋วนอก, นายเจตน์ ดิษฐอุดม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทย ระยะ 15 ปี” (The Review of the Fifteen-Year Thai Decentralization)  

ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี  ที่ได้รับการประกาศจากสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาปรัชญา ประจำปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (Development Theories of Thai Catholics after the Second Vatican Council)  

ดร.ศุภชัย ศุภผล ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภชัย ศุภผล ที่ได้รับการประกาศจากสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประจำปี 2558 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย” (The Popularization and the Problems of Interpretation of Jean Jacques Rousseau’s Political Theory in Thai Political Context)  

เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรัเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๒-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรัเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๒-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙ หมดเขตยื่นใบสมัคร วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอรับใบสมัครได้ที่ กิจการนิสิต ตึก ๓ ชั้น M เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบถามเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต โทร. ๐๒-๒๑๘-๗๒๔๘, ๐๘๕-๙๑๑-๗๑๑๔ Line ID : sap.cu  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 ตำแหน่ง และ สังกัดภาควิชาการปกครอง 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่นที่ 4 (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15 ” ภายใต้หัวข้อ “การเมืองและความรุนแรง”

CU POLSCI Open House 2015: Thainess, Art & Politics

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลายและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน CU POLSCI OPEN HOUSE 2015: Thainess, Art & Politics (ความเป็นไทย ศิลปะ และการเมือง)

ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เฉพาะภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

สอบถามเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ณ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ชั้น M หมายเลขเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7248

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐศาสตร์ทุกท่าน ทั้งนี้บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ศกนี้

Page 3 of 3
1 2 3